Lidmaatschap


Lid worden?
Je kunt lid worden van AV Altis door de het onderstaande formulieren in te vullen:

Inschrijfformulier lidmaatschap en het Machtigingsformulier automatische incasso

LET OP: voor jeugdleden geldt een afwijkende procedure i.v.m wachtlijsten. Klik hier om naar het aanmelden van jeugdleden te gaan.

Trainingsdeelname en gastlidmaatschap
In 2017 zijn de regels omrent het mee mogen trainen van niet-leden aangepast. Lees hier welke regels er gelden.

De ledenadministratie van AV Altis wordt gevoerd door:
Hennie en Hanneke Turnhout
E-mail: ledenadministratie@altis.nl

Huishoudelijk Reglement
Regels die gelden voor het lidmaatschap zijn te vinden in het Huishoudelijk Reglement (8 april 2008).

Een paar algemene regels die gelden voor het lidmaatschap van AV Altis:

• Iemand die belangstelling heeft voor het lidmaatschap van AV Altis, mag ter kennismaking vier weken gratis meetrainen. Na deze periode dient de betrokkene een besluit te nemen over het lidmaatschap.

• Wedstrijdleden en jeugdleden hebben automatisch een wedstrijdlicentie van de Atletiekunie. Deze is nodig voor het lopen van baanwedstrijden, maar ook om aan officiële wedstrijden op de weg of in het bos mee te doen. Voor trimloop / prestatieloop is geen wedstrijdlicentie noodzakelijk. Recreanten hebben geen wedstrijdlicentie.

• Naast de verenigingcontributie betaalt ieder lid jaarlijks contributie aan de Atletiekunie. Deze contributie wordt direct bij de aanmelding in rekening gebracht (voor het lopende jaar) en daarna bij de contributie van oktober (u betaalt dan voor het aankomende jaar). Ook voor de wedstrijdlicentie vindt betaling op deze wijze plaats.

• Eenmalig worden bij aanmelding administratiekosten in rekening gebracht van € 17,50.

• Het lidmaatschap gaat in op de eerste van de maand volgend op die waarin men aangenomen wordt indien de inschrijfdatum na de 15de van de desbetreffende maand valt; valt de inschrijfdatum op de 15de of eerder, dan gaat het lidmaatschap in op de eerste van de desbetreffende maand.

• Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de Atletiekunie.

• Het lidmaatschap wordt voor minimaal een jaar aangegaan.


Opzeggen lidmaatschap?
Je kunt je lidmaatschap opzeggen door dit exitformulier in te vullen en te retourneren aan de ledenadministratie.

Huishoudelijk Reglement
Regels die gelden voor de opzegging van het lidmaatschap zijn te vinden in het Huishoudelijk Reglement (8 april 2008). Zij luiden als volgt:

• Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts tweemaal per jaar, namelijk per één april en per één oktober, met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

• Indien het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, is de jaarlijkse bijdrage slechts naar rato verschuldigd. De bijdrage voor de Atletiekunie blijft wel volledig over het gehele jaar verschuldigd.

Atletiekbaan Schothorst
Schothorsterlaan 78
3822 NB Amersfoort

Telefoonnummer:
(033) 480 1961

Klaverblad Verzekeringen  Runnerworld 
BDU/De Stad Amersfoort Reto Cruyff foundation