Algemene Ledenvergadering 25 november 2023

Zaterdag 25 november 2023, Aanvang: 15:00 uur

Locatie: Altis Clubhuis

A G E N D A

1. Opening en welkom

2. Mededelingen en ingekomen stukken.

3. Vaststelling notulen ALV 14 april 2023

4. Voorstel wijziging Huishoudelijk reglement

De AV van april jl. heeft nieuwe verenigingsstatuten vastgesteld. Daarop moet het huishoudelijk reglement ook worden aangepast. Een eerste concept daartoe is reeds besproken tijdens die AV van april. In voorliggend voorstel zijn diverse opmerkingen van leden verwerkt. Het bestuur stelt de AV voor deze versie vast te stellen.

5. Veilig Sporten binnen Altis; Wat doen we al en wat kan beter

6. Voorstel voor ontwikkeling vrijwilligersbeleid

7. Leden in het zonnetje

8. Begroting 2024

9. Bestuursmutaties

*  Aftredend en herbenoembaar zijn: Geert de Blecourt, Ineke van der Werf en Joost Bol

*  Mark van Hoorn is aftredend als voorzitter Atletiekcommissie.

* Gert Koudijs treedt af als voorzitter. Het bestuur stelt Mireille Lokhorst voor als zijn opvolger

10. Rondvraag

11. Sluiting


Klik hieronder voor de stukken voor de Algemene Vergadering van 25 november 2023. 

Het verslag van deze AV staat hier

Downloads:

Vereniging Overzicht