Altis Festival & Algemene Vergadering 12 april 2024

Vrijdag 12 april 2024

 • Aanvang Festival:                              17:00 uur
 • Aanvang Algemene Vergadering:   19:45 uur
 • Locatie: Altis Clubhuis

A G E N D A

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag ALV dd 25 november 2023
 3. Jaarverslag 2023
 4. Financieel jaarverslag 2023
 5. Verslag kascommissie
 6. Benoeming bestuursleden: Atletiekcommissie: Mark van Hoorn en Beheerscommissie: Gerard Lokhorst
 7. Benoeming vertrouwenscontactpersonen Ilonka Wolswinkel en Rob Kraak
 8. Prioriteiten bestuur 2024
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

<De verschillende stukken voor de Algemene Vergadering van 12 april 2024 worden vóór de vergadering gepubliceerd>.

Lees meer

Algemene Ledenvergadering 25 november 2023

Zaterdag 25 november 2023, Aanvang: 15:00 uur

Locatie: Altis Clubhuis

A G E N D A

1. Opening en welkom

2. Mededelingen en ingekomen stukken.

3. Vaststelling notulen ALV 14 april 2023

4. Voorstel wijziging Huishoudelijk reglement

De AV van april jl. heeft nieuwe verenigingsstatuten vastgesteld. Daarop moet het huishoudelijk reglement ook worden aangepast. Een eerste concept daartoe is reeds besproken tijdens die AV van april. In voorliggend voorstel zijn diverse opmerkingen van leden verwerkt. Het bestuur stelt de AV voor deze versie vast te stellen.

5. Veilig Sporten binnen Altis; Wat doen we al en wat kan beter

6. Voorstel voor ontwikkeling vrijwilligersbeleid

7. Leden in het zonnetje

8. Begroting 2024

9. Bestuursmutaties

*  Aftredend en herbenoembaar zijn: Geert de Blecourt, Ineke van der Werf en Joost Bol

*  Mark van Hoorn is aftredend als voorzitter Atletiekcommissie.

* Gert Koudijs treedt af als voorzitter. Het bestuur stelt Mireille Lokhorst voor als zijn opvolger

10. Rondvraag

11. Sluiting


Klik hieronder voor de stukken voor de Algemene Vergadering van 25 november 2023. 

Lees meer

Algemene Ledenvergadering 14 april 2023

14 april 2023, Aanvang: 19:45 uur

Clubhuis open vanaf 17:00 uur in verband met het Altis Festival.

 A G E N D A 

(verkorte versie - voor de complete agenda, zie de bijlage hieronder):

1. Opening en welkom
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
3. Vaststelling notulen ALV 25 november 2022
      Bijlagen:
      3a Notulen ALV 25 november 2022
      3b Bijlage notulen ALV 25 november 2022
      3c Mededelingen bestuur januari 2023 (eerste reactie bestuur op wensen en klachten ALV 25 november 2022)
4. Jaarverslag 2022 (bijlage) inclusief financiële verantwoording.
      4.a. Verslag Kascommissie
5. Voorstellen Statutenwijziging (bijlage - zelfde als ALV 25 november 2022)
6. Voorstel wijziging Huishoudelijk reglement (bijlage) 
7. Bestuursmutaties
8. Rondvraag
9. Sluiting

Klik hieronder voor de stukken voor de Algemene Vergadering van 14 april 2023. 
Alle stukken zijn nu beschikbaar.

 

Lees meer

Algemene Ledenvergadering november 2022

Vrijdag 25 november 2022, Aanvang: 19.30 uur

Clubhuis open vanaf 1700 uur

 A G E N D A

 1. Opening en welkom
 2. Mededelingen en ingekomen stukken.
 3. Vaststelling notulen ALV 12 april 2022 (bijlage)
 4. Bestuursmutaties:
  1. Eefke Vroemen is afgetreden als bestuurslid namens de Atletiekcommissie (AC). De AC wordt tot nader orde in het bestuur vertegenwoordigd door Mark van Hoorn en Patrick Meskes.
  2. Het bestuur draagt Agnes Scholte voor in de vacature ‘secretaris’
 5. Financiën: Begroting 2023 (bijlage)
 6. Voorstellen Statutenwijziging (bijlage)
 7. Sluiting

Klik hieronder voor de stukken voor de algemene ledenvergadering van november 2022.

Lees meer

Aanvraagformulier voor plaatsen nieuw artikel (inloggen met Altis User-ID)

Dit formulier is voor leden met een Altis mail account, bedoeld voor het publiceren van een post, b.v. als Nieuwsitem of artikel voor de Nieuwsbrief op de Altis website.

Door gebruik van dit formulier, weet je zeker dat alle tekst op de goede manier op de site komt en er niets wordt vergeten. Voor het invullen van het formulier, klik hier.
Het invullen kost ongeveer 4 minuten, plus het schrijven van het artikel zelf.

Mocht je geen Altis mail-account hebben, dan kun je het formulierr ook gebruiken als leidraad om de tekst en afbeeldingen te mailen naar Nieuwsbrief@Altis.nl.
Er is ook een Word document beschikbaar met dezelfde inhoud (zie onder).

Als er vragen / ondersteuning nodig is, kan dat via een mail aan ben.de.backker@altis.nl.

Lees meer

De Altis Tienbestenlijst editie 2021 is uit!

Alle lijstjes met de 10 beste Altis prestaties aller tijden per categorie, baanrecords, clubrecords en kampioenschapsmedailles (stand per 1 november 2021) zijn door de Recordcommissie gebundeld en in dit digitale boekje weergegeven. Veel leesplezier!

Lees meer

Materiaalbeheer@altis.nl

Als je lekker wil trainen (of training wil geven) dan is het wel fijn als het trainingsmateriaal meewerkt.
Dus dat het heel is, dat het ergens hangt waar je het kunt vinden en dat het veilig in gebruik is.

Om de communicatie te verbeteren heeft Altis Materiaalbeheer voorzien van het mailadres  materiaalbeheer@altis.nl .

Als er materiaal stuk is, meld het dan even via de mail.
Wat we kunnen repareren, wordt gerepareerd (we zijn immers ook zo duurzaam mogelijk bezig). Wat echt stuk is, zetten we op de lijst voor vervanging.

Lees meer