Algemene Ledenvergadering 14 april 2023

14 april 2023, Aanvang: 19:45 uur

Clubhuis open vanaf 17:00 uur in verband met het Altis Festival.

 A G E N D A 

(verkorte versie - voor de complete agenda, zie de bijlage hieronder):

1. Opening en welkom
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
3. Vaststelling notulen ALV 25 november 2022
      Bijlagen:
      3a Notulen ALV 25 november 2022
      3b Bijlage notulen ALV 25 november 2022
      3c Mededelingen bestuur januari 2023 (eerste reactie bestuur op wensen en klachten ALV 25 november 2022)
4. Jaarverslag 2022 (bijlage) inclusief financiële verantwoording.
      4.a. Verslag Kascommissie
5. Voorstellen Statutenwijziging (bijlage - zelfde als ALV 25 november 2022)
6. Voorstel wijziging Huishoudelijk reglement (bijlage) 
7. Bestuursmutaties
8. Rondvraag
9. Sluiting

Klik hieronder voor de stukken voor de Algemene Vergadering van 14 april 2023. 
Alle stukken zijn nu beschikbaar.

 

Downloads:

Vereniging Overzicht